RODO

Administratorem danych i Operatorem serwisu internetowego www.code-one.pl, (Serwisu) jest Code One Marketing Sp. z o.o., z siedzibą: 35-005 Rzeszów pl. Jana Kilińskiego 2, kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika Serwisu za pomocą formularza kontaktowego.

Dane dostarczone za pomocą formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dobrowolnie przekazane dane) są wykorzystywane wyłącznie w celach odpowiedzi na wysłaną wiadomość i nie są przekazywane, odsprzedawane ani udostępniane osobom i instytucjom trzecim.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza podane dane osobowe, przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane tj. udzielenia odpowiedzi na przesyłane zapytanie i ewentualną realizację umowy.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane.

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena i zakres usług nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.